تبلیغات
روزگـار مـا - به نام عِشق!... به کام شهوت !

حکایت دغدغه‌های یک مدیر
Admin Logo
themebox Logo
نگارنده : مجید خادم
تاریخ : 17 مرداد 91-10:26 ب.ظ

به نام عِشق!... به کام شهوت !

توی شرکتِ خصوصی‌ای که اخیراً باهاش همکاری میکردم...
... دختر-خانُمی بود که طیّ دوره‌‌ای
که من - با حرکات شطرنجیِ خاص خودَم! - در حالِ شناساییُ جذبِ کارمندِ دیگه‌ای بعنوانِ " کارشناسِ فروش " برای واحد تحت تصدیم بودم... یه جلسه‌ای برای مصاحبه حضوری اومده بود...
خلاصه... نه من-ایشونُ صاحب-صلاحیت دونستمُ... نه خودِش تمایلی به فعالیّت در زمینه‌ی فروش داشت ...

... بمانَد که از اونجا که شرکتِ مزبور... نوپا بودُ - یه جورایی! از هر حیث!!!... نُوبَرِ شرکتای تازه کار - به نحو حیرت انگیزی! یه جور باغِ دلگُشا!!! شده بود واسه خودِش !...
اینُ به مسئول - متأسفانه - مدیر-نمای اون مجموعه اَم گفته بودَم !
... یعنی بعید نبود که مسئولِ مزبور... که شرحِ احوالاتِش!!! در پست قبلی رفت... واسه‌ی کَسیَم که تصادفاً از سَرِ خیابون رَد میشه... خلاصه؛ سِمَتُ دفترُ دستَکی دستُ پا کُنه ...!

... تو-یه چنین شرایطِ منحصر بفردی!!! برای دخترکِ کم سنُ سالُ کاملاً تازه کارِ مزبورَم... جایگاهی تعریف شُدُ ...خلاصه مشغول شد !

چند هفته‌ای بعد از بکارگیریِ دوستمون... هم‌-زمان شُده بود با شرایطی که من...
... کَم کَمَکُ بنا به سیگنالائُو دریافتایی! ... دروناً - بدونِ بروزِ بیرونی - داشتم به عاقلانِئُو هم‌-راستا بودنِ این همکاریم با " چشم انداز شُغلیم " شَک میکردم !...
... دوره‌ای بود که رویه‌ های شرم آورِ مسئولِ اون شرکت - در زمینه‌ی اَنگُ برچسب زَدَنُ خاله زَنَک بازیُ... خلاصه؛ حاشیه سازی (البته اونموقع... توی پوششِ دلسوزیُ طرفداری-از منُ سرزنشِ! طرفای مقابل بنده!!!
) - تازه... شروع شده بود !...

یه روز... دوست مدیر-نمامون بِمَن گفت... دخترکِ مزبور اومده پیشِ منُ گفته که شما صداش کردینُ...! از سنُ سالش پرسیدینُ...! درباره‌ی روحیاتش صحبت کردین !!!...
چیه کوچولو؟!.. تو اَم تعجب کردی ؟!... بِپا مِثِ من... شاخ در نَیاری یه وقت !!!... چند روز قَبلتر از اون... توی اَیّام تولّدَم بود...
دقیقاً ششم تیرماه...
یه روز قبل از تولدم !...
... توی زمانِ استراحتِ بعد-از-ظهر... بصورتِ جمعی... با دو تا از خانُمای شرکت که دَمِ
درِ اُتاقَم ایستاده بودن... همینطور با کارمندام... درباره‌ی تصویرِ کلی‌ای که از ویژگیای شخصیتیشون دارم ، صحبت میکردم...
... اونا اَم متقابلاً نقطه نظرای جالبی درباره‌ی شخصیتِ من داشتن !
...

نگفته نمونه!...
... بر مبنای روابط کاری‌ای که با همکارای متعدّدُ... بالطّبع روحیه های متفاوت توی این سالا... داشتمُ دارم ...
... و صد البته توانایی‌ای که بعنوان یه مدیر... ضرورَتاً باید توی شناختُ ارتباط-برقرار کردنِ با روحیه های مختلف داشته باشم...
... به یه تحلیل تجربیِ کلیُ پیشفرض از ویژگیای شخصیتیِ روحیات مختلف رسیدَم !
جالب اینه که حدسیاتَمَم در مورد غالب افراد... معمولاً مقرون به صحت هستُ... این... موضوع رو برای خیلیا جذاب مبکنه !

صحبَتَم با همکارایِ مزبورَم در این چارچوب بود...
که البته جز اون خانم!... برایِ سایرین که سوء برداشتی پیش نیومد !
بدونِ شرح !خلاصه...
پاسخِ من - در نهایت حیرتُ با چشمایی احتمالاً از حدقه بیرون-زده! - به مسئولِ اون شرکت این بود :
" فِک میکنم ایشون... باید مشکلی داشته باشه !
... بینِ اینهمه خانمِ مجرّد... ایشون چه ویژگیِ برجسته‌ی باطنی... یا حتّی ظاهری‌ای توی خودِش احساس کرده که... از همه جا اَم در مورد مَنِ جدیُ بی احساس!... متوهّم شده ؟؟؟!!!
... باید بهش یاد داد که محیطِ اداریُ حرفه‌ای... محلّ اینجور مسائل نیست !
...
... ضمناً باید یاد بگیره که مُجاز نیست بیادُ پُشت سرِ مدیرِ دو-پله بالاتر از خودش... - هر نوع - صحبتی بکنه !...
... "
البته... در واقع اینا رو باید خیلی پیش از اینها!... رفیقِ مدیر-نمامون یاد میگرفت! تا دَستِکم توی بازیای خاصِّ خانوما!!!... اونقدر تحقیرآمیز! بازی نخوره !!!

بگذریم...
متأسفانه بدلیلِ رویه‌ی خالی از اخلاقی که دوستِ مدیر-نمامون داشت...
... این موضوع چند مرتبه‌ی دیگه اَم... بصورَتای مختلف بِمَن منتقل شُد... که موضع گیریِ من - تقریباً - مشابه مرتبه‌ی نخست بود ...
... راستش! اونموقع هنوز اطمینانی درباره‌ی هدفدار بودنُ آگاهانه بودنِ این قبیل خاله زَنَک بازیایِ تهوّع آورِ دوست مزبور نداشتم !...

ولی!...
وَرای اینکه این موضوع... اساساً صحت داشته یا خیر !
... فَرای اینکه ممکنه اساسِ موضوع؛ واقعی بوده!... ولی در انتقال اون بِمن... اغراق میشده !!!
... و گذشته از اینکه شاید داستان... از اَساس کذب بودُ ساختئُو پرداخته‌ی " جهتدارِ " ذهن معلولِ مسئول اون شرکت !

از همه اینا که بگذریم!...
راستش!... توی شرایط فرهنگی - اجتماعیِ گلُ بلبلِ فعلی!... وقوعِ همچین داستانَکایی!...
... اصلاً بعید نیست !!!

چی بگم والاّ !بعد از شکل گیریُ توسعه‌ی سرویسای وبلاگ توی کشورمون... بویژه توی دهه‌ی اخیرُ بطور خاص... بعد از حاکمیت دولَتِ - قربونِش بِرَم! - مهرورزُ عدالت محورُ ... ی!!! کنونی ...که اساسنُ برخلاف یدک کشیدنِ عنوانایِ پُر طمطراقی مِثِ " اصولگرا "... نه تنها در هیچ کاری اُصولِ خاصیُ دنبال نمیکنه که ظاهراً با مقوله‌ی " فرهنگ "... از بیخُ بُن بیگانَست!!!...
خلاصه... تا دِلِتون بخواد... موضوعِ- به باوَرِ قلبیِ من - آسمانیِ " عشق "... دمِ دستی شدئُو مدّعی پیدا کرده !!!

نمونه‌ی مصداقیش... بخش بزرگی از دوستایِ فعالِ من در همین سرویس میهن بلاگَن... که برای 24/7 (24 ساعتئُو 7 روز هفته! حتّی ایاّم تعطیل!!!) بنگاه غیرِ‌ انتفاعیِ! عشق-پراکنی تأسیس کردَن !!!...

... توی قوطیشون!... از قُربونِ قدُ بالائُو دورِ کَمَرُ رنگِ چشمُ عکسایِ فلان دخترکِ خیابونی گرفته ... تا مُدل لباسُ... کفشُ... موئُو... جنس شلوارِ بَهمان مُدل-بازیگرِ دودی-الکلیِ آمریکاییُ کره‌ایُ ژاپنی...! ...و اخیراً وطنی !!!...
... از گِلِه از بی‌وفاییُ تنها موندنُ ژِستِ! افسرده‌های قلب-شکسته رو گرفتن... تا غذائُو اُدُوکُلُنُ بازیگرِ هالیوودیِ محبوبِ بَهمان خواننده‌ی زیر- زمینیِ درجه‌ی چندمی !!!
همه رو!!!... همه رو میتونید یِجا پیدا کنید !

همه اَم!... باتّفاق!!! مدّعیِ عشقِ راستینُ اَساطیریَنُ لیلیُ مجنونُ خسروئُو شیرین بودن !!!

عشق! و دیگر هیچ!!!... (آره جونِ خودت!... مطمئنی ؟؟؟!!!)در این شکی نیست که... :
- قصورِ نا آگاهانِئُو... از سرِ دوستیِ خاله خرسه‌‎ی خانواده هامون !... :
... از دو سالگی! توی گوشِ خانوما خوندن که توئُو فلانی چقد بهم میایدُ!!!... پیوندتونُ نمیدونم بَهمان جا بستنُ!!!... بیسار-سِن میفرستَمِت خونه‌ی بخت !!!...
- کوتاهی آگاهانه‌ی! رسانه‌ی میلی - و نه ملّی - بابتِ معرفی " عشق " بعنوان یه مقوله‌ی سهل الوصولُ دَمِ دستی توی سِریالای مربوطه !...
- اِهمال صنعتِ سینمائُو سیاستگذارایِ ذیربط.... بابت اعطایِ مجوّز نمایش به فیلمایِ کم محتوایی که انگار توشون اگه دو تا وصلت اتّفاق نیفته!... نطفه‌ی فیلم منعقد نمیشه!!! (شاهکارِ " چارچنگولی " رو که یادِتونه!!!)
و ... !!!
چارچنگولی!!!... شاهکار پوشالیِ سینمای ایران در قرن بیست و یکم !... اینا " بخشی از " متغیرایِ مؤثّریه که متأسفانه باعث شده عده‌ی زیادی از همسنُ سالایِ من... عشقشونُ!!! توی خیابونائُو پارکائُو کافی شاپائُو رستورانا! (و علی الظّاهر.... اخیراً!!! محلّ کار!) جستجو کُنَنُ... دنبال خَمِ ابرویِ تاتو شدئُو بینی عمل کردئُو گونه های برجسته!... یا بدنِ بِمددِ پودرُ قرص- شِش تکئُو ماشین مدل بالایِ قرض گرفته شده از دَدی یا مامیُ!!!... باشن !!!
خانُمای ایرونی! مصرف کننده‌ی سی درصد از مواد آرایشی کل خاور میانه!!!... هورا!!!اینجاست که وقتی تو یه محیط اداری !...
... اوّل صبح... یکی از مدیرایِ اون شرکت...
... با یه کارمند معمولیُ دون پایه‌ی خانوم سلامُ احوالپرسی میکنه...
... یا پیگیرِ وضعیت پیشرفت کاریش میشه...
آره دیگه !!!...

راستی!
یه جمله‌ای از یکی - دو دهه قبل که هنوز سنُ سالی نداشتم... یادَم افتاد که فِک میکنم قدیمیا میگفتن :
" مرد-نیازه !... زن-نازه ! "
... ظاهراً الان دیگه از مُد افتاده !!!...
البته واقعیترِش اینه که بگیم کاملاً برعکس شده !
یعنی بعنوان یه آقا باید خیلی !... خیلی! مراقب باشی که برخی!!!... کُلاهی گُشادتر از اونچه توی حالتِ عادی سَرِت میره!... سَرِت نذارَن... !!!

اندر حکایت کُلاهی به بزرگی ...!!!در اینکه... توی این دورئُو زمُونِئُو... با خیلِ کثیری از هم-نسلای ظاهر بینُ مادی‌ای که منُ اَمثالِ بنده داریم؛ باید با تلسکوپ فضاییِ هابِِل... یا به سبکِ اجدادِمون... فانوس... دنبال عشق حقیقیُ غیرِ مادی گشت! شکی نیست !!!
تازه اگه پیداش کُنی !
...
ولی اونچه آزار دَهندَست... اینه که چرا به سبکِ برخی!!! کوتوله های سیاسیمون! که به اَعمالُ رفتار شرم آورِشون رنگُ لَعابِ خدائُو دینُ میزنن!!!...
...
به عشق مادیُ زمینیمون که توی بیشترِ موارد... :
یا به زیبایی چهره‌ئُو خوشتیپیِ طرف... بَندِه ...
... یا به وضعیتِ مالیُ خونئُو مُدل ماشینِش ...
... یا به موقعیت اجتماعیِ خودشُ خانوادَش ...
لوبّ کلام...
" تا پول داری رفیقتَم!!! "
... رنگُ بوی الهیُ آسمونی میدیم ؟؟؟!!!

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند!... طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم !این!...
واقعیتِ عشقه ؟!...
یا...
عشقِ واقعیه ؟!
کدومِش ؟؟؟!!!

شایدم!...
به نام عِشقُ!... به کامِ شهوت !!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سایر رسانه‌های مجازی همراه من باشید :


نوع مطلب : اجتماعی نمایش نظرات 1 تا 30

ایران اسکین

ایران اسکین

Online User